Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jenn's Trimsalon / januari 2020

Artikel 1 – Definities
Opdrachtnemer: Jenn’s Trimsalon.

Opdrachtgever: Huisdiereigenaar die opdrachtnemer opdracht geeft om op de huisdieren te passen en daarmee akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Partijen: Opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mocht worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.4 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om oppasdieren zonder opgaaf van reden te weigeren of om een opdracht te annuleren.

2.5 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen.

Artikel 3 – Gezondheid en verzorging
3.1 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor aanwezigheid van voldoende voedsel, bodembedekking of kattenbakvulling en eventuele medicijnen voor de periode van verzorging door opdrachtnemer. Indien dit aangekocht moet worden, bepaald de opdrachtnemer welke merken er gebruikt worden.

3.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting met vlooien of wormen.

3.3 Opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte en/of kwalen van het huisdier altijd eerst contact opnemen met opdrachtgever van het dier of de opdrachtgever aan te wijzen contactpersoon. Indien noodzakelijk kan de opdrachtnemer na overleg met de opdrachtgever een dierenarts consulteren. De hierbij gemaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. In geval van sterfte zal de opdrachtnemer altijd eerst contact opnemen met opdrachtgever.

3.4 Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ziekte, kwalen of ongelukjes.

3.5 De kattenbak of kooi dient schoon te zijn bij aanvang van de verzorgperiode.

3.6 Opdrachtnemer kan nimmer de tijden van de bezoeken garanderen en kan hier niet verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 4 – Rechten en plichten
4.1 Opdrachtnemer zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

4.2 Opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats of ruimte waar het te verzorgen huisdier, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

4.3 Opdrachtgever draagt er voor zorg dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

4.4 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

4.5 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de opdrachtnemer.

4.6 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.

Artikel 5 – Opschorting, ontbinding, opzeggen overeenkomst
5.1 Opdrachtgever is bij het afzeggen van een mondelinge/schriftelijke vastgelegde verzorgperiode geen annuleringskosten verschuldigd indien de annulering 14 dagen of meer voor de desbetreffende periode is gemeld bij opdrachtnemer. Uitgezonderd gevallen van aantoonbare overmacht zoals bij ongevallen, plotselinge ziekte, sterfte, rampen, calamiteiten.

5.2 Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.3 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met direct ingang te ontbinden.

Artikel 6 – Betaling en incassokosten
6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum bij verzorging thuis. Bij pension dient de betaling voldaan te zijn vooraf aan de verzorgperiode. (n.v.t.) Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

6.2 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.3 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 Opdrachtgever is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn huisdier(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan de eigendommen van anderen.

7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

7.3 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor zijn enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5 Opdrachtnemer voert de overeengekomen taken zo goed als mogelijk is uit. Opdrachtnemer kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekten, verwondingen, vermissing of overlijden van de huisdieren.

Artikel 8 – Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomt schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in recht bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijnde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9 – Geschillen
9.1 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

9.2 Op de opdrachtovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Alblasserdam, januari 2020